Giới Từ Trong Bài Thi TOEIC – Cách Sử Dụng Giới Từ Đúng.

Trong tiếng Anh, giới từ thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong các bài thi TOEIC. Trong bài này, Ares sẽ chia sẻ cho bạn cách sử dụng giới từ làm sao cho đúng? Nào, chúng ta bắt đầu học thôi!!

I. Giới từ

gioi-tu

1. Định nghĩa giới từ

Giới từ là những từ chỉ thời gian, vị trí như là in, on, at… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn.

Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết các từ, cụm từ để giúp bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Ví dụ: 

– I have an important appointment on Monday

– My parents are watching a movie in the living room

Qua 2 ví dụ trên ta thấy được:

Monday” là tân ngữ của giới từ “on

The living room” là tân ngữ của giới từ “in

 2. Vị trí giới từ 

 • Trước danh từ, ví dụ: at present, by car, for sale,…
 • Vài trường hợp có mạo từ ở giữa: in a hurry, at the front,…
 • Sau danh từ, ví dụ: reason for…, belief in…, effect on…
 • Sau tính từ, ví dụ: afraid of, identical to, different from, …
 • Sau động từ, think of, forget about, pull out,…

II. Các loại giới từ

1. Giới từ chỉ thời gian

Giới từ Cách sử dụng Ví dụ
On  Dùng để chỉ ngày trong tuần on Monday, on Tuesday,…
In Dùng để chỉ:

 • tháng / mùa
 • thời gian trong ngày
 • năm
 • sau một khoảng thời gian nhất định
 • in March / in winter
 • in the afternoon
 • in 2021
 • in an hour
At Dùng để chỉ:

 • cho night
 • cho weekend
 • một mốc thời gian nhất định
 • at night, at midnight
 • at the weekend
 • at half past nine
Since Dùng để chỉ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tại since 1990
For Dùng để chỉ một khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ đến hiện tại for 10 years
Before/ after Dùng để chỉ khoảng thời gian trước/ sau khi xảy ra sự vật, sự việc,… before/ after 2020
From … to Dùng để nói về thời gian from 10 am to 7 pm
To / till / until Dùng để đánh dấu bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian from Monday to/till Friday
During Trong suốt một khoảng thời gian
The restaurant is open during the day
By Dùng để chỉ trước hoặc trong một thời điểm nào đó

 

I will see you by 7 o’clock

Một số cụm từ thường xuyên đi với at: at the moment, at this time, at present, at the same time, at Christmas, at the minute,…

2. Giới từ chỉ vị trí

Giới từ Cách dùng Ví dụ
In Dùng để chỉ vị trí trong một diện tích, một không gian; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với các phương tiện đi lại bằng xe hơi (car) in the living room, in Hanoi, in the car, in the taxi, in the world
At Dùng để chỉ vị trí tại một điểm cụ thể at home, at school, at the shop at the party, at the cinema, at the front/ back
On  

 Dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng trong một tòa nhà hoặc dùng với một số phương tiện đi lại

 

on the first floor, on the bus, on the ground, on the table, on the wall, on the right
By, next to, beside bên phải của ai đó hoặc cái gì đó Jane is standing by / next to / beside the car
Under trên bề mặt thấp hơn (hoặc bị bao phủ bởi) cái khác The pen is under the book
Below thấp hơn cái khác nhưng cao hơn mặt đất The tunnel below the crags
Above  Dùng để chỉ vị trí cao hơn một cái gì đó Her arms above her head
Inside/ Outside Dùng để chỉ vị trí một cái gì đó ở bên trong hay bên ngoài The book is inside the bag
Between Dùng để chỉ một cái gì đó ở giữa 2 người hoặc 2 vật I’m sitting between Lan and Mai
In fornt of/ Behind Dùng để chỉ một cái gì đó ở phía trước hay phía sau The tree was planted in front of/ behind the house

3. Giới từ chỉ chuyển động

Giới từ (Prepositions)

Giới từ Cách dùng Ví dụ
From…to Dùng để một cái gì đó từ nơi này đến nơi khác From Da Lat to HCM City
Across Dùng để chỉ cái gì đó vượt qua hoặc băng qua về phía bên kia
Into Vào trong Go into the supermarket/ kitchen
Out of Ra khỏi get out of the taxi

I am out of the house

Up/ Down Lên/ xuống Up/ down the stairs
Through Qua, xuyên qua The sun was streaming in through the window
Round/ Around Quay, vòng quanh
Along Dọc theo
Toward Về phía

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình ôn luyện tiếng Anh. Ares chúc các bạn học thật tốt!!